MOCIÓ DE GENT DE VALLROMANES PER RETIRAR EL “RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT” AL SR. DAVID RICART I MIRÓ PER UNA NOVA ACTIVITAT MARGINAL CONSISTENT EN PASSEJADES EN CARRO ELS CAPS DE SETMANA I FESTIUS

Atès que el dia 13 de gener de 2020, l’interessat , el Sr David Ricart i Miró, va entrar per registre la petició de l’activitat

Atès que el dia mateix 13 de gener de 2020 es presenta Informe-proposta de Secretaria.

Atès que es convoca Ple Ordinari pel dia 16 de gener del 2020.

Atès que el dia 16 de gener de 2020, en Ple va aprovar reconèixer al Sr. David Ricart i Miró la compatibilitat amb l’exercici de l’activitat mercantil d’organitzar passejades en carro, que desenvoluparà els caps de setmana i festius.

Atès, que el Sr David Ricart i Miro, disposa el càrrec d’Alcalde de Vallromanes amb una retribució pública anual al 100% de dedicació .

Atès que el Ple del 20 de juny de 2019 de la nova legislatura 2019-2023, es va aprovar incrementar el sou de càrrec d’alcalde en comparació l’anterior legislatura en 12.358,63 euros.

Atès que el Sr. Miró ha estat realitzant aquesta activitat en dies laborables, realitzant els serveis per a tercers (empreses).

Atès que l’interessat va demanar realitzar una activitat marginal i per tant el reconeixement de compatibilitat, que és suplementaria a les funcions a la dedicació municipal amb un sou públic al 100% de dedicació.

Atès que la figura Alcaldia al 100% de dedicació del Sr. David Ricart i Miró representa amb el seu sou, una despesa per a les arques públiques de 44.741, 62 euros.

Atès que s’ha vulnerat el principi democràtic de la decisió plenària adoptada i aprovada el passat 16 de gener de 2020 al no respectar els horaris limitats.

Atès que s’ha requerit una documentació addicional i aquesta no ha estat aportada.

Atès que s’observa una mancança i abandonament en la gestió municipal És per això que es PROPOSA al Ple:

1-  Retirar el reconeixement de compatibilitat de l’activitat marginal al Sr David Ricart i Miró, Alcalde del municipi de Vallromanes aprovada democràticament el 16 de gener de 2020 consistent en passejades en carro per haver vulnerat les condicions aprovades pel Ple del propi consistori de Vallromanes.