S’IMPUGNA EL PLE PER DIFERENTS IRREGULARITATS EN LA CONVOCATORIA, TRANSPARENCIA I FALTA DE PROPORCIONALITAT I IMPARCIALITAT EN ELS DEBATS.

Els motius d’impugnació són diversos i entre aquests destaquem:

1- Es va proposar per part de l’oposició convocar un Ple Extraordinari, atès que en el Ple del 29 de setembre el Govern va tornar a convocar indegudament amb la falta d’aportació de documents en temps i forma a regidor. 

2- Alcaldia va afegir punts a l’ordre del dia a un Ple convocat per l’oposició, quan la llei descriu que s’ha de demanar permís i no ho va fer. La llei  “ Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local “ dins l’article 46, apartat “a” diu:

…” no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria”…1- Falta de Transparència Segons l’Associació Catalana de Municipis, en el llibre dels regidors (mandat 2019-2023) punt 47, exposa que “… Per introduir-hi un altre punt l’alcalde hauria d’obtenir l’autorització dels regidors sol·licitants.”…-

3- Alcaldia modifica els punts que demana l’oposició i canvia el sentit de l’esperit del que l’oposició demana tractar en Ple i públicament.

4- El President de Taula, que recau en Alcaldia, no permet l’anàlisi en la part de “fiscalització i control” sobre els decrets, ni les juntes de Govern local, impedint al Portaveu de Gent de Vallromanes aclarir dubtes sobre tanta documentació que faciliten en pocs dies abans als Plens. A més no es responen les preguntes.  Falta de transparència municipal

5- Alcaldia no modera proporcionalment els debats, cosa que crea una discriminació en el debat restringint a l’oposició constantment als plens i permet “carta blanca” als regidors de govern.