Convocades les bases i la convocatòria per cobrir 3 places de vigilants/Guàrdies municipals en règim d’interinitat per a aquest Ajuntament, mitjançant sistema de concurs-oposició, s’obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest anunci en extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Publicat en DOGC el dia 13 de juliol.

Més informació sobre les bases:

https://vallromanes.eadministracio.cat/info.2
https://bop.diba.cat/temp/07_022020009306.pdf